東京中国語学園
東京中国語学園 講座 東京中国語学園 コース 東京中国語学園 教材 東京中国語学園 料金 東京中国語学園 講師 東京中国語学園 教室のスター 東京中国語学園 アクセス 東京中国語学園 お申し込み
トップ>漢詩を先生と一緒に

()()(xíng)并序

(táng) (bái)()()


元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻船中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声;问其人,本长安倡女,尝学琵琶於穆曹二善才。年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲,曲罢悯然。自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙於江湖间。予出官二年恬然自安,感斯人言,是夕,始觉有迁谪意,因为长句歌以赠之,凡六百一十六言,命曰琵琶行。

(xún)
(yáng)(jiāng)(tóu)()(sòng)()
(fēng)()()(huā)(qiū)()()
(zhǔ)(rén)(xià)()()(zài)(chuán)
()(jiǔ)()(yǐn)()(guǎn)(xián)
(zuì)()(chéng)(huān)(cǎn)(jiāng)(bié)
(bié)(shí)(máng)(máng)(jiāng)(jìn)(yuè)
()(wén)(shuǐ)(shàng)()()(shēng)
(zhǔ)(rén)(wàng)(guī)()()()
(xún)(shēng)(àn)(wèn)(tán)(zhě)(shuí)()()(shēng)(tíng)()()(chí)
()(chuán)(xiāng)(jìn)(yāo)(xiāng)(jiàn)
(tiān)(jiǔ)(huí)(dēng)(chóng)(kāi)(yàn)
(qiān)()(wàn)(huàn)(shǐ)(chū)(lái)
(yóu)(bào)()()(bàn)(zhē)(miàn)
(zhuàn)(zhóu)()(xián)(sān)(liǎng)(shēng)(wèi)(chéng)()(diào)(xiān)(yǒu)(qíng)
(xián)(xián)(yǎn)()(shēng)(shēng)()
()()(píng)(shēng)()()(zhì)
()(méi)(xìn)(shǒu)()()
(tán)(shuō)(jìn)(xīn)(zhōng)()(xiàn)(shì)
(qīng)(lǒng)(màn)(niǎn)()()(tiāo)(chū)(wéi)()(shang)(hòu)(liù)(yāo)

東京中国語学園
Copyright (C) 2003 - 2009 TOMI Kahou Co. All Rights Reserved.